Kenen vastuulla nuohous on?

Kenen vastuulla nuohous on? Selkeä opas pelastuslain määritelmien ja vastuiden ymmärtämiseen

Nuohous on tärkeä osa kiinteistön ylläpitoa ja paloturvallisuutta, mutta usein herää kysymys: kenen vastuulla nuohous on? Pelastuslaki määrittelee nuohoukseen liittyvät vastuut, mutta ne voivat vaikuttaa monimutkaisilta. Tässä blogissa pureudumme pelastuslain määritelmiin ja selitämme selkeästi, kuka on vastuussa nuohouksesta. Erityisesti käymme läpi taloyhtiöiden hallitusten jäsenten vastuun, sillä saamme usein kyselyitä tähän liittyen.

Vastuu nuohouksesta määräytyy pelastuslaista

Pelastuslaki (379/2011) määrittelee nuohouksen osana ennaltaehkäisevää paloturvallisuutta. Lain mukaan kiinteistön omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että tulisijat ja savuhormit nuohotaan asianmukaisesti. Lain tavoitteena on varmistaa, että tulisijat ja hormit ovat turvallisia käyttää, ja että niistä ei aiheudu tulipalon vaaraa.

Pelastuslaki: Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että:

  1. tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti;
  2. nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit säännöllisesti;
  3. tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Kenen vastuulla nuohous on selkokielellä?

Nuohouksen vastuu jakautuu kiinteistön omistajan, haltijan ja mahdollisen toiminnanharjoittajan kesken ja huoneistoissa vastuuta kantaa myös huoneiston haltija. Käytännössä siis kaikki he ovat yhteisvastuullisia nuohouksen järjestämisestä.

Kiinteistön omistaja

Kiinteistön omistaja on yleensä se taho, joka omistaa rakennuksen tai kiinteistön, jossa tulisijat ja savuhormit sijaitsevat. Omistajan vastuulle kuuluu varmistaa, että nuohous tehdään säännöllisesti ja lain vaatimusten mukaisesti yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta (käytännössä koko hormisto). Tämä tarkoittaa pätevän/virallisen nuohoojan tilaamista ja nuohouksen järjestämistä. Kiinteistön omistaja voi halutessaan sopia, että kiinteistön haltija järjestää nuohouksen, mutta tässäkin tapauksessa omistajan on varmistettava, että nuohous tosiasiallisesti suoritetaan määrävälein pyytämällä esimerkiksi haltijaa toimittamaan nuohoustodistuksen nuohouksen jälkeen.

Nuohouksesta huolehtiminen on omistajan lakisääteinen velvoite ja mikäli kiinteistön haltijan kanssa sovitaan, että tämä järjestää nuohouksen ja vastaa myös nuohouksen kustannuksista, niin on tästä aina hyvä sopia etukäteen kirjallisesti. Tämä ei kuitenkaan poista omistajan vastuuta, eli nuohouksen tosiasiallista suorittamista on kuitenkin valvottava.

Kiinteistön haltija

Kiinteistön haltija voi olla esimerkiksi vuokralainen tai muu taho, joka käyttää kiinteistöä omistajan luvalla. Haltija vastaa nuohouksesta käytännössä yhteisvastuullisesti omistajan kanssa.

Huoneistossa oleva tulisija kuuluu huoneiston haltijan vastuulle, mutta itse hormisto omistajan vastuulle. Mikäli omistajan kanssa ei ole sovittu, että haltija huolehtii nuohouksesta ja omistaja on laiminlyönyt nuohouksen järjestämisen, niin voi haltijan vaatia omistajaa järjestämään nuohous ainakin hormiston osalta. Mikäli nuohoojalle on vapaa pääsy katolle, niin mikään ei estä haltijaa tilaamasta nuohoojaa oma-aloitteisesti.

Asunto-osakeyhtiöiden, eli taloyhtiöiden nuohousvastuu

Taloyhtiöissä nuohouksen vastuu vaikuttaa hieman monimutkaisemmalta, mutta todellisuudessa vastuussa on aina ainakin taloyhtiön hallitus. Taloyhtiön osakkaalle tätä vastuuta ei voida vierittää, sillä pelastuslaki ei tunnista osakkaan asemaa (osakas voi olla täysin irrallinen taho pelastuslain näkökulmasta jos osakas on luovuttanut huoneiston hallinnan esimerkiksi vuokraamalla huoneiston).

Pelastuslain mukaan rakennuksen omistaja on vastuussa tulisijojen ja savuhormien nuohouksesta yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta. Taloyhtiössä tämä tarkoittaa sitä, että hallitus, toimiessaan kiinteistön omistajan edustajana, kantaa vastuun aina vähintään hormiston nuohouksesta.

Huoneistoissa olevien tulisijojen nuohouksesta vastaa huoneiston haltija, mutta huoneistoissa olevien tulisijojen hormisto kuuluu omistajalle* (hallitukselle) johon huoneiston haltijalla ei välttämättä ole edes pääsyä. Tulisijan ja hormiston nuohousta ei kannata erottaa toisistaan, jonka vuoksi vastuukysymysten vuoksi taloyhtiön hallituksen kannattaisi huolehtia nuohouksesta kokonaan, jotta se voisi varmistaa omien vastuidensa mukaisen nuohouksen. Huoneiston haltijan tehtäväksi jäisi tällöin päästää nuohooja sisään.

*Jälkikäteen asennetetut hormit erillisasunnoissa saattavat muodostaa poikkeuksen.

Jatkuvuuden huomioiminen taloyhtiöissä on tärkeää

On tärkeää huomata, että mikäli tulisijaa ei käytetä, huoneiston haltijalla ei ole velvollisuutta nuohota sitä. Tämä johtaa tulisijan ja hormin rappeutumiseen ajan myötä ja ilman nuohoojan käyntiä tämä voi jäädä huomaamatta. Jos rappeutunut tulisija ja hormisto vaativat isompaa saneerausta myöhemmin, kustannukset voivat kaatua koko taloyhtiön vastuulle.

Myös nuohouksen laiminlyönnin yleisyys Suomessa on huolestuttavaa, sillä se voi aiheuttaa vakavia vaaratilanteita. Esimerkiksi, hormisto, joka on aiemmin ollut käytössä ja likaantunut, saattaa syttyä palamaan, jos naapuriasunnon tulisija lämmitetään voimakkaasti. Tällöin palo voi levitä koko rakennukseen, aiheuttaen huomattavia vahinkoja. Kun nuohous on laiminlyöty, vakuutusyhtiöt voivat kieltäytyä korvaamasta tulipalosta aiheutuneita vahinkoja, mikä voi johtaa merkittäviin taloudellisiin menetyksiin. Huoneistojen haltijoiden vastuun määrittelly muodostuu haasteelliseksi vaikka nuohous olisi heidän toimestaan laiminlyöty, etenkin jos syttynyt hormi ei ole ollut vuosiin aktiivisessa käytössä. Tällöin mahdollisista seuraamuksista vastuun kantaa taloyhtiön hallitus ja nuohouksen laiminlyönnistä seuraavat kustannukset voivat rasittaa koko taloyhtiötä.

Kenen vastuulla nuohous on?

Hallituksen rooli

Taloyhtiön hallituksen tehtävänä on varmistaa, että kaikki yhtiön kiinteistöissä olevat savuhormit nuohotaan säännöllisesti. Vaikka olisi sovittu, että osakkaat vastaavat itse nuohouksen tilaamisesta, niin hallituksen vastuulla on kuitenkin varmistaa, että kaikki asunnot täyttävät pelastuslain vaatimukset vähintään hormiston osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hallituksen on saatava aina itselleen nuohoustodistus tai mahdollinen jäljennös siitä, jotta se voi olla varma, että hormiston nuohous on hoidettu asianmukaisesti.

Yksittäisen asunnonomistajan/osakkaan tai asukkaan rooli

Yksittäisen asunnonomistajan/osakkaan kannattaa seurata ja varmistaa, että taloyhtiön hallitus huolehtii nuohouksen järjestämisestä. Vaikka asunnonomistajalla itsellään ei ole omaa tulisijaa, niin naapuriasunnon nuohoamaton tulisija tai puutteet hormistoissa voivat aiheuttaa vahinkoa, joka saattaa tulla kaikkien osakkaiden maksettavaksi.

Jos asunto on vuokrattu, on vuokralaisen on hyvä tarkistaa vuokrasopimus ja keskustella vuokranantajan kanssa siitä miten nuohous on järjestetty.

Yhteenveto

Nuohous on tärkeä osa kiinteistön ylläpitoa ja paloturvallisuutta. Vastuu nuohouksesta kuuluu yhteisvastuullisesti kiinteistön omistajalle, haltijalle ja toiminnanharjoittajalle ja taloyhtiöissä vastuu on aina etenkin hallituksella. On tärkeää, että kaikki osapuolet ymmärtävät omat vastuunsa ja huolehtivat, että nuohous tehdään säännöllisesti ja asianmukaisesti.

Tiedostamalla ja noudattamalla pelastuslain määritelmiä ja suosituksia, voimme varmistaa, että tulisijamme ja savuhormimme ovat turvallisia käyttää, ja vähennämme tulipalon riskiä. Yhteistyöllä ja vastuunjakamisella voimme taata, että kiinteistömme ovat turvallisia ja paloturvallisuusmääräykset täyttyvät.