Nuohouspalveluita koskevat yleiset ehdot

Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joilla Nalas Oy ja/tai sen välityksellä toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat (jäljempänä ”Nalas Oy” ja ”ammatinharjoittaja” ja kumpikin erikseen ”Nuohouspalveluntarjoaja”) tuottavat ja järjestävät nuohouspalveluita asiakkailleen.

Sopimusosapuolet ja vastuu palvelusta

Nalas Oy:n verkkosivuilta ja muita kanavia pitkin tilattavia nuohouspalveluita toimittavat Nalas Oy:n työntekijät, sekä itsenäiset ammatinharjoittajat. Nalas Oy tuottaa itse nuohouspalveluita suoraan asiakkailleen, minkä lisäksi Nalas Oy huolehtii muun muassa asiakasviestinnästä, ajanvarauksesta ja laskutuspalveluista ammatinharjoittajan lukuun. Ammatinharjoittaja ei ole työsuhteessa Nalas Oy:n kanssa. Ammatinharjoittaja voi harjoittaa toimintaansa joko luonnollisena henkilönä tai yhtiön lukuun. Mitä näissä ehdoissa on todettu ammatinharjoittajista, koskee myös tällaisia Nalas Oy:n nuohouspalveluita toimittavia yhtiöitä, joiden palveluksessa ammatinharjoittajat ovat. Ammatinharjoittaja ja Nalas Oy toimivat erillisinä sopijaosapuolina asiakkaaseen nähden ja kumpikin vastaa omasta palvelustaan suoraan näille. Ammatinharjoittaja ja Nalas Oy eivät vastaa toistensa puolesta. Nalas Oy ja ammatinharjoittajat antavat pyydettäessä lisätietoja asemastaan.

Sopimuksen syntyminen ja sisältö

Ellei kirjallisesti toisin sovita, sopimus syntyy, kun asiakas ja Nuohouspalveluntarjoaja sopivat ajanvarauksesta. Sopimus syntyy myös tilanteissa, joissa asiakas on tehnyt varauksen sähköisiä kanavia pitkin itsenäisesti ja saanut vahvistuksen varauksestaan.

Nuohouspalvelu ja hinnat

Asiakas tilaa nuohouspalvelun haluamalleen määrälle tulisijoja. Ammatinharjoittajan ja Nalas Oy:n nuohouspalveluiden osalta sovelletaan kulloinkin voimassa olevia hinnastoja, jotka löytyvät osoitteesta www.nalas.fi. Nuohouspalvelussa suoritettavan nuohoustyön sisältö määritellään pelastuslain 60 §:n mukaisesti.

Asiakkaan osallistuminen

Asiakas edesauttaa nuohouspalvelun suorittamista. Asiakkaan on pyydettäessä annettava tietoja sellaisista seikoista, jotka Nuohouspalveluntarjoajan on otettava huomioon nuohouspalvelun suorituksessa. Nuohouspalvelun mahdollistamiseksi Asiakkaan on siirrettävä suojaan tai suojattava sellaiset tavarat, jotka eivät saa joutua noen kanssa kosketukseen, viiden (5) metrin säteeltä nuohottavasta tulisijasta. Asiakkaan on varattava myös sanomalehteä tai vastaavaa materiaalia tulisijan eteen, johon Nuohouspalveluntarjoaja voi laskea työvälineensä likaamatta lattiapintoja.

Asiakkaan on varmistettava, että nuohouspalveluntarjoajalla on turvallinen pääsy tarvittaviin tiloihin nuohouspalvelun suorittamiseksi.

Asiakkaan tulee varmistaa, että kiinteistöissä tai tiloissa ei ole vaaraa tai häiriötä aiheuttavia lemmikkejä vapaana tai muita olosuhteita, jotka aiheuttaisivat Nuohouspalveluntarjoajalle vaaraa tai haittaisivat Nuohouspalvelun suorittamista. Nuohouspalveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa nuohouspalvelun suoritus, jos hänellä on riittävä syy uskoa, että nuohouspalvelun suorittaminen olisi vaaraksi terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle.

Mikäli nuohouspalvelua ei voida suorittaa Asiakkaasta johtuvasta syystä, Nalas Oy veloittaa tästä aiheutuvat kustannukset Asiakkaalta.

Peruutus, este ja viivästys

Nuohouspalveluntarjoajalla on oikeus veloittaa käyttämätön nuohousaika ja nuohouspalvelu asiakkaalta, ellei nuohousaikaa ole peruutettu viimeistään 24 tuntia ennen sovittua ajankohtaa. Nuohousaika katsotaan käyttämättömäksi, jos asiakas ei ole paikalla sovitussa kohteessa, häntä ei tavoiteta puhelimitse nuohouksen ajankohtana, nuohousta ei voida suorittaa sovitussa aikataulussa asiakkaan antamien virheellisten tietojen vuoksi, tai nuohousta ei voida suorittaa turvallisesti. 

Nuohouspalveluntarjoaja ei ole velvollinen ylittämään sovittua aikataulua eikä aloittamaan nuohousta, jos sitä ei voida suorittaa sovitussa aikataulussa.

Nuohouspalveluntarjoaja ei ole velvollinen aloittamaan nuohousta, mikäli se havaitsee sellaisia vakavia puutteita, jotka vaarantavat nuohouksen turvallisen suorittamisen.

Nuohouspalveluntarjoaja pyrkii suorittamaan nuohouspalvelun sovittuna aikana, mutta johtuen työn luonteesta, sovittua aikaa ei voida taata. Jos Nuohouspalveluntarjoaja on myöhässä yli 60 minuuttia, asiakkaalla on oikeus perua nuohousaika ilmoittamalla siitä Nuohouspalveluntarjoajalle.

Maksuehto

Nalas Oy perii palkkion sekä omasta puolestaan, että ammatinharjoittajan lukuun välittäen ammatinharjoittajan osuuden ammatinharjoittajalle. Nalas Oy laskuttaa palkkion sähköpostitse lähetettävällä laskulla. Maksuaika on 14 vuorokautta. Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron, sekä muistutus- ja perintäkulut.

Huomautukset ja puutteet

Asiakkaalla on oikeus esittää huomautus nuohouspalvelusta kohtuullisessa ajassa tai enintään viisi vuorokautta nuohouspalvelun suorituksen jälkeen. Mahdolliset huomautukset on tehtävä viipymättä kirjallisesti Nalas Oy:n postiosoitteeseen TAI sähköpostia käyttäen. Asiakkaan tulee toimittaa tarvittavat tiedot ja todistusaineistot (esimerkiksi valokuvat) vahingoista tai nuohouspalvelun puutteista.

Nuohouspalvelu voi olla puutteellinen, mikäli sitä ei suoriteta siten kuin pelastuslaissa on määritelty. Nuohouspalvelu ei ole kuitenkaan puutteellinen, mikäli poikkeama johtuu Asiakkaasta, esimerkiksi Asiakkaan osallistumattomuudesta. Jos Asiakas haluaa reklamoida nuohouspalvelun puutteista, hänen tulee ilmoittaa siitä Nalas Oy:lle kohtuullisessa ajassa tai viimeistään viiden vuorokauden kuluttua siitä, kun hän huomasi mahdollisen puutteen tai hänen olisi pitänyt huomata puute. Asiakkaan tulee toimittaa tarvittavat tiedot ja todistusaineistot (esimerkiksi valokuvat) vahingoista tai nuohouspalvelun puutteista. Jos nuohoupalvelun suorituksessa on selkeästi puutteita, Asiakas voi vaatia kyseisen puutteellisuuden korjaamista, hinnanalennusta tai kaupan purkua. Mikäli Nuohouspalvelussa todetaan puutteita, Nuohouspalveluntarjoajalla on oikeus korjata puutteet, mikäli se on tehtävissä kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin resurssein. Korjauksesta vastaa yksin Nuohouspalveluntarjoaja. Jos Nuohouspalveluntarjoaja ei pysty korjaamaan puutteita, se voi antaa vastaavan hinnanalennuksen seuraavasta Nuohouspalvelusta. Mikäli todetaan, että nuohouspalvelun suorituksessa ei ole puutteita, Asiakkaalta voidaan veloittaa Yhtiölle asiasta aiheutuneet kulut.

Ylivoimainen este

Nuohouspalveluntarjoaja ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat nuohouspalveluntarjoajista riippumattomista syistä.

Vastuun rajoitus

Asiakas voi vaatia korvausta nuohouspalvelun virheen aiheuttamasta vahingosta. Edellä lausuttu ei kuitenkaan päde, mikäli vahinko todistettavasti on aiheutunut esteestä, johon nuohouspalveluntarjoaja ei ole voinut vaikuttaa tai jota nuohouspalveluntarjoaja ei kohtuudella ole voinut ennakoida tai jonka seurauksia se ei ole voinut kohtuudella ehkäistä tai välttää. Nuohouspalveluntarjoaja ottaa ja pitää voimassa omalla kustannuksellaan riittävän yritystoiminnan vastuuvakuutuksen hyvämaineiselta vakuutusyhtiöltä siten, että vakuutus kattaa tämän Sopimuksen mukaiset vastuut. Yhtiön kumulatiivinen kokonaisvastuu tämän Sopimuksen osalta vahingonkorvauksen perusteesta riippumatta on enintään mainitun vastuuvakuutuksen suuruinen.

Riitojen ratkaiseminen

Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan kaikki mahdolliset näihin yleisiin ehtoihin tai niihin liittyviin sopimuksiin liittyvät riidat, kiistat tai vaatimukset sovinnollisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pysty sopimaan kiistaa tai vaatimusta, kummallakin osapuolella on oikeus turvautua oikeustoimiin jäljempänä esitetyn mukaisesti kiistan lopulliseksi ratkaisemiseksi. Kaikki tästä sopimuksesta tai sen rikkomisesta, irtisanomisesta tai voimassaolosta aiheutuvat tai niihin liittyvät riidat, kiistat tai vaatimukset ratkaistaan sovittelumenettelyssä Helsingin käräjäoikeudessa.